Or by Region
   Department: 
Or by Name
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Thomas R. Hamilton
Chief Underwriting Officer - E.V.P.
Thomas R. Hamilton
Chief Underwriting Officer - E.V.P.

Direct Line: 1.212.847.4534
Mobile: 1.917.365.3591
[email protected]Tony Lewis
Senior Underwriting Assistant
Tony Lewis
Senior Underwriting Assistant

Direct Line: 1.212.847.4527
Mobile: 1.646.830.0033
[email protected]Niki Tigka
Claims Executive
Niki Tigka
Claims Executive

Direct Line: 30.210.429.4990
Mobile: 30.6947.841534
[email protected]Charalampos Tsimpoglou
Assistant Market Liaison
Charalampos Tsimpoglou
Assistant Market Liaison

Direct Line: 30.210.429.4990
Mobile: 30.6955.586265
[email protected]Yelin Tang
Senior Claims Executive
Yelin Tang
Senior Claims Executive

Direct Line: 86.21.3366.5000
Mobile: 86.138.0166.4282
[email protected]Venus Tsang
Executive Administrative Assistant
Venus Tsang
Executive Administrative Assistant

Direct Line: 852.3905.2150
[email protected]